www.mobarn.noVåre barnehager

Vedtekter for Hauglia barnehage

VEDTEKTER

CECILIENFRYD BARNEHAGE

DALELIA BARNEHAGE

HAUGLIA BARNEHAGE

HØGNAKKEN BARNEHAGE

NORDBYEN BARNEHAGE

VÅGSETRA BARNEHAGE

ØVERLAND BARNEHAGE

BOLSØYA BARNEHAGE

RØSANDÅSEN BARNEHAGE

 

Revidert på generalforsamling 19. juni 1989

Revidert på generalforsamling 18. april 1991

Revidert på generalforsamling 18. april 1996

Revidert på generalforsamling 15. april 2008

Revidert på generalforsamling 27. april 2010

 

1. Eieforhold - plan - formål - areal.

a)            Barnehagen eies av MoBarn. Møre og Romsdal Boligbyggelag er forretningsfører i henhold til særskilt kontrakt.

b)           Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager og de lover, forskrifter og retningslinjer som fastsettes av bestemmende myndighet og andelslagets styrende organer.

c)            Barnehagen skal ha en årsplan som gir oversikt over aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom året. Gjennom behandling av årsplanen i samarbeidsutvalget kan foreldre og eier medvirke til utforming av barnehagens innhold.

d)           Barnehagene skal, ut fra prinsippene om demokrati, likhet, solidaritet og trygghet utforme den indre virksomheten slik at den fungerer bra for alle barn.

Videre skal barnehagene utvikle det enkelte barns individuelle muligheter til gjennom alle sanser, å skaffe nyanserte kunnskaper om omverdenen, oppnå indre styrke,

                harmoni og forståelse for andre mennesker.

e)           Arealnorm for barnehagen:

 - 4 m2 for barn over 3 år

                  - 5,3 m2 for barn under 3 år.

                Normen gjelder pr. barn ved heldagsopphold.

 

2. Styrende og besluttende organ.

 

a)            Samarbeidsutvalg

                Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg som består av:

                - 2 representanter fra foreldrerådet

                - 2 representanter fra ansatte

                - 1 representant fra MoBarn

samt

                - 2 vararepresentanter fra foreldrerådet

                - 2 vararepresentanter fra ansatte

                - 1 vararepresentant fra MoBarn

 

Funksjonstiden for foreldrenes og de ansattes representanter og vararepresentanter er ett år. Eierens representant og vararepresentant oppnevnes for 2 år.

                Foreldrenes representanter i styret velges i foreldrerådet.

                Styreren er saksbehandler og sekretær i samarbeidsutvalget.

                Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv og velger leder.

 

Samarbeidsutvalgets oppgaver er bl.a:

               

- se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av

                  barnehageloven, barnehagens vedtekter og budsjett.

                - fastsette en årsplan for barnehagens virksomhet.

- få seg forelagt forslag til budsjett samt årsmelding og

                 regnskap.

                - vurdere spørsmål som har sammenheng med vedtektene,

                  eventuelt fremme forslag om endringer overfor eieren.

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

 b)          Foreldreråd.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i foreldrerådet gis det én stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

c)            Eierens funksjon.

- Styret i MoBarn representerer eieren i den

                  daglige drift.  Styret behandler og godkjenner

                  budsjett.

                  Styret legger fram årsmelding og årsregnskap for generalforsamlingen.

                - Styret blir forelagt barnehagens årsplaner.

                - Generalforsamlingen i MoBarn er barnehagens

                  øverste myndighet.

d)           Internkontroll.

Barnehagen har egen dokumentasjon på internkontroll, helse, miljø og sikkerhet, som følges opp i barnehagen.

 

3. Opptak av barn.

 

a)            Styret i MoBarn er opptaksmyndiget.

b)           Opptak av barn skjer på grunnlag av gjeldende lover og regler, og etter tildelingskriterier fastsatt av MoBarns styre.

c)            Juridiske personer/andelseiere kan ikke tildeles plasser ut over 50% av plassene i en barnehage. Juridiske andelseiere som har fått tildelt plass vil ha plassen reservert, og vil ha rett til innsyn og innflytelse i andelslaget og barnehagen.

d)           Tildelt plass beholdes av andelseiere så lenge andelseier ønsker eller til barnet når skolepliktig alder.

Oppsigelsesfrist er i hovedregelen 3 måneder. Ved oppsigelse etter 1. februar må det i hovedregelen likevel betales ut barnehageåret.

 

4. Betaling.

 

Foreldrebetalingen i barnehagen fastsettes av styret i MoBarn.

Eventuell økning i satsen gjøres kjent blant foreldrene i eget rundskriv med 1 måneds varsel.

 

5. Åpningstider

 

I hovedsak er åpningstiden ved barnehagen fra kl 7.00 - 17.00. MoBarn kan gjøre tilpasninger av åpningstiden.

 

6. Helsetilsyn.

 

Det skal leveres inn egenerklæring om helsetilstanden til barnet når det begynner i barnehagen. Barnehagen står under tilsyn av helserådet. Pedagogisk leder kan avgjøre om barnet p.g.a. sykdom bør holdes borte fra barnehagen, av hensyn til barnet selv eller av hensynet til andre barn. Hvis barnet blir sykt i barnehagen skal barnets foreldre/foresatte kontaktes.

 

7. Ferie m.v.

 

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie pr. år, hvorav minst 3 uker på sommeren. Barnehagen er stengt alle lørdager, helge- og høytidsdager, samt jul-, nyttårs- og påskeaften.     Barnehagen kan være stengt for kortere perioder for vedlikehold, kurs, planleggingsdager m.m.

 

8. Arbeidsvilkår.

 

Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt opp for virksomheten.

Arbeidsvilkårene reguleres av Hovedavtalen og hovedtariffavtalen mellom MoBarns arbeidsgiverorganisasjon og de aktuelle arbeidstakerorganisasjoner.

 

9. Politiattest

 

Den som skal arbeide i barnehagen må legge fram tilfredsstillende politiattest, jfr. § 20 i barnehageloven.

 

10. Taushetsplikt.

 

Styret og alle som har sitt arbeid i barnehagen har taushetsplikt overfor det som vedrører barn og deres foreldre.

 

11. Vedtektsendring.

 

Endring i vedtektene kan bare foretas av general- forsamlingen i MoBarn og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Vedtektsendring skal sendes kommunen til orientering.